RODO

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie 26-225 Gowarczów Pl. XX lecia nr 25   , NIP: 658 199 77 41

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radtke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.gckib@onet.pl

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6, ust. 1, lit. c RODO);

 2. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6, ust. 1, lit. e RODO);

 3. realizacja zawartych umów (art. 6, ust. 1, lit. b RODO);

 4. zgoda osoby (art. 6, ust. 1, lit. a RODO);


 

 1. Celem przetwarzania jest realizacji jego zadań statutowych.

 2. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres: a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną;

dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym - przez czas wynikający z realizacji tego zadania; c. dla umów - przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych; d. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania.

 1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

  1. do dostępu do swoich danych;

  2. do sprostowania swoich danych;

  3. do usunięcia swoich danych;

  4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  5. do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

  6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody; przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem;

  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej