Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-08

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych przy;

 • serwis zawiera dokumenty , których linki prowadzące do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;

 • nie wszystkie wyróżnienia wizualne linków jest utrzymane

Strona zbudowana jest według wytycznych WCAG 2.1. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki.

Data sporządzenia: 2020-11-30

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Elwira Sibiga-Gärtner

Kontaktować można :

- mailowo gckibgowarczow@gmail.com

- pod numerem telefonu 48 672 43 95

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Gowarczowie

 • Adres: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie
  ul .Plac XX -lecia 25
  26-225 Gowarczów

 • E-mail: gckibgowarczow@gmail.com

 • Telefon 48 672 43 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie mieści się przy ul. Plac XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów.

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do parteru budynku jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani tłumacza  online. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.