I Konkurs „Lokalne RękoDZIEŁO”

W ramach projektu  "Spotkanie z kulturą regionu" Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie organizuje  I Konkurs "Lokalne RękoDZIEŁO" .
Wydarzenie ma na celu popularyzację tradycji ludowych i bogactwa kulturowego regionu wśród społeczności gminnej oraz promowanie i odkrywanie lokalnych twórców.
 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem i udziału w pierwszym takiem konkursie w regionie.
 
 
REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
pn.I Konkurs „Lokalne RękoDZIEŁO”
realizowanego z programu EtnoPolska 2020
 
 
I Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie oraz partner Gmina Gowarczów w ramach projektu – „Spotkanie z kulturą regionu” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu EtnoPolska 2020
2. Przedmiotem Konkursu są wyroby arcydzieła artystycznego:
- inspirowane sztuką regionu
- posiadające walory artystyczne
3. Finał konkurs odbędzie się w dniu 24 września 2020 o godzinie 18:00 w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
ul. Plac XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów
 
II Cel Konkursu
- popularyzacja tradycji ludowych
- promocja wszelkich form rękodzieła
- promowanie i odkrywanie twórców z regionu
- pobudzanie lokalnych twórców do działania
- podtrzymanie tradycji regionalnej
- wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami
 
III Adresaci Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich twórców indywidualnych z regionu powiatu koneckiego
 
IV Temat Konkursu
I Konkurs „Lokalne RękoDZIEŁO” realizowany z programu „EtnoPolska 2020” pn. „Spotkanie z kulturą regionu” ma na celu promowanie i odkrywanie lokalnych twórców. Wydarzenie ma uwrażliwić odbiorców na piękno wyrobów rękodzielniczych dzięki zaprezentowanym pracom konkursowym.
Zgłoszone na konkurs prace rękodzieła powinny być inspirowane motywami regionalnymi.
 
V Warunki Uczestnictwa
1. Wystawcy, którzy będą zainteresowani udziałem w konkursie „Lokalne RękoDZIEŁO” muszą dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera pracę wraz z opisem ( imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, dorobek artystyczny twórcy/ krótką informację o twórcy) do 11 września 2020 w godzinach 8:00- 19:00 do budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
na adres: ul. Plac XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów
2. Uczestnik konkursu może dostarczyć jedno zgłoszenie zawierające od 1-3 prac konkursowych.
3. Prace powinny być wykonane własnoręcznie w dowolnej technice rękodzielniczej ( malarstwo, rzeźba, tkactwo, dziewiarstwo,ceramika, haft i szydełko, meblarstwo i kowalstwo artystyczne, witraż – malarstwo na szkle itp.)
4. Przekazanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
VI Ocena Prac
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w dniu 24 września 2020 dokona oceny rękodzieła. Oceniane będą :
- walory artystyczne
- precyzyjność i estetyka wykonania pracy
- oryginalność pomysłu
- nawiązanie do motywu regionalnego
Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 
VII Nagrody
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w dniu 24 września 2020 o godzinie 18:00 przyzna nagrody rzeczowe laureatowi konkursu za zajęcie I, II i III miejsca. Komisja może też przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 
VIII Data i rozstrzygnięcie Konkursu
Ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24 września 2020 o godzinie 18:00 w budynku Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej,wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem mediów społecznościowych i na kanale youtube CKiAL. Wystawa prac pokonkursowych trwać będzie dwa tygodnie w siedzibie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie po tym terminie prace będzie można odebrać na własny koszt. Prace nieodebrane zostaną na własność Organizatora.
 
IX Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w związku z obecną sytuacją epidemiologiczno- sanitarną.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestnika konkursu.
3. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu - uszkodzona praca nie bierze udziału w konkursie.
4. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Organizator i Komisja Konkursowa.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
6. Zgłoszenie się do w/w konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora danych osobowych do celów promocyjnych projektu i CKiAL zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)
 
X Kontakt
Dodatkowe informacje udzielane są :
pod numerem telefonu 48 672-43-95 w godzinach 10:00 – 15:00
lub e-mail ckial@onet.pl
 
 
 
 
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020”

ZAŁĄCZNIKI