Konkurs Fotograficzny "Piękno natury kobiet"

Kobiece piękno ma różne oblicza. Czasem bardzo wyraziste i dostrzegalne od pierwszego wejrzenia, czasem nieco bardziej ukryte. By poczuć się piękną czasami wystarczy szpilka,szminka lub sukienka, czasami jakieś działanie a czasami wystarczy spojrzeć w lustro!

Piękno kryje się w każdej Kobiecie - uchwyćcie je na fotografii

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców a szczególnie mieszkanki gminy Gowarczów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Piękno natury kobiet" ukazjującym jak postrzegacie kobiece piękno. Wszystkie prace zostaną docenione a nagrodą główną będzie sesja zdjęciowa!!

 

Regulamin

Konkursu Fotograficznego "Piękno natury kobiet"


 

I. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

II. Konkurs ma na celu stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych wśród mieszkańców gminy Gowarczów, pobudzenie do twórczego podejścia do podejmowanej tematyki.

III. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 18 roku życia z terenu gminy Gowarczów. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.

IV. Zadaniem Uczestników Konkursu jest samodzielne wykonanie za pomocą urządzenia mobilnego bądź aparatu fotograficznego jednego zdjęcia dotyczącego tematyki piękna kobiecej natury.

 

V. Zatytułowane zdjęcie należy przesłać do dnia 04 marca 2021 r. na adres mailowy ckial@onet.pl w tytule wiadomości podając nazwę Konkursu "Piękno natury kobiet"oraz w treści imię i nazwisko Uczestnika oraz tytuł pracy.

 

VI. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z akceptacją niniejszego regulaminu,

c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw.

e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 

VII. Oceny nadesłanych zdjęć dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wg kryteriów: kreatywność ujęcia tematu, staranność wykonania zdjęcia. Werdykt jury zostanie ogłoszony 08 marca.

 

VIII. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Pierwszą nagrodą jest sesja fotograficzna w wykonaniu Julii Sak.

 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

 

X. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

XI. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno natury kobiet" organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pt."Piękno natury kobiet"organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie w obiektywie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

3. Oświadczam, że moja praca utrwalona w postaci zdjęcia i przesłana na Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno natury kobiet" organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie jest wynikiem samodzielnej pracy oraz udzielam Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (c) użyczenie egzemplarzy utworu; (d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; (e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.1 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.

4. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Konkursu Fotograficznego pt."Piękno natury kobiet" organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie mojego dziecka pracy konkursowej oraz jej publikację w Internecie. Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Konkursu Fotograficznego pt."Piękno natury kobiet" organizowanego przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie z siedzibą: PL XX-lecia 25 26-225 Gowarczów , NIP: 658-188-78-34, REGON: 260065713

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.ckial@onet.pl

 3. Administrator danych osobowych Państwa dane wyłącznie w celu:

  - przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno natury kobiet" ;

  - ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród;

  - publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu;

  dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości.

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane

 8. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:iod.ckial@onet.pl

 10. 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Aktualności

Pokonkursowa sesja zdjęciowa!

Utworzono: 08.06.2021

Sesja fotograficzna, która była nagrodą w konkursie "Piękno natury kobiet" w końcu mogła się odbyć ;) Prezentujemy zdjęci Julii Sak, która na fotografii uwieczniła naszą zwyciężczynię konkursu Aleksandrę Ryszkiewicz :) Raz jeszcze gratulujemy...

Utworzono: 10.03.2021