Rodzinny DZIEŃ DZIECKA

Utworzono dnia 22.05.2024
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych na Rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbędzie się 31 maja br. na placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, na ulicy St. Żuka 3 w Gowarczowie – wstęp wolny.
Impreza startuje o godzinie 14:30 koncertem na trawie, a wystąpią wokaliści z GCKiB. Następnie rozkręcimy tempo zabawy z animacjami PatiGo, aby po rozgrzewce wszyscy chętnie brali udział w rodzinnych warsztatach tanecznych przygotowanych przez Zuzannę Sarbę.
Wspólnie będziemy celebrować jedno z najweselszych świąt w kalendarzu. Radości nie zabraknie za sprawą wielu darmowych atrakcji: strefa dmuchańców, wolna strefa piknikowo-grillowa, wata cukrowa i popcorn, konkursy rodzinne, warsztat robienia bransoletek, mały Festiwal Baniek.
Strefa zdobienia : warkoczyki, malowanie buziek, plakat wielkoformatowy.
Na zakończenie blok muzyczno – taneczny.
Zaplanujcie to popołudnie wspólnie z Nami. Serdecznie zapraszamy !!!
 

Regulamin imprezy RODZINNY DZIEŃ DZIECKA W GOWARCZOWIE 31.05.2024

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy „Rodzinny Dzień Dziecka w Gowarczowie” (zwanym dalej „Imprezą”) na terenie, na którym przeprowadzana jest przy Szkole Podstawowej w Gowarczowie ul. St. Żuka

2. Impreza organizowana jest przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie (zwany dalej: Organizatorem) we współpracy z Gminą Gowarczów.

3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”).

4. Organizator Imprezy wykonując postanowienia Regulaminu Imprezy, działa poprzez służby porządkowe tj. pracowników Organizatora.

5. Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić Teren Imprezy.

6. Program Imprezy jest dostępny na stronie www.gckibgowarczow.pl

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu Imprezy.

8. Wstęp na Imprezę jest nieodpłatny.

9. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

b) napojów alkoholowych,

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,

e) profesjonalnego sprzętu służącego do rejestrowania dźwięku lub obrazu,

f) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

10. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.

11. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy, służb porządkowych, opiekunów stref urządzeń dmuchanych, animacji, OSP itp.

12. Służby porządkowe organizatora Imprezy mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym przedmioty wymienione w pkt.9,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d) odmawiającym poddania się czynnościom , o których mowa w pkt. 13.

13. Służby porządkowe organizatora Imprezy są uprawnione do:

a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

14. Uczestnicy Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną. Uczestnictwo w Imprezie osoby nie mającej ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osobę, która sprawuje nad nią opiekę prawną

15. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę na czas nieokreślony.

16. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy oraz jej odwołania bez uprzedniej konsultacji i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu wobec Uczestników Imprezy.

18. W razie wypadku, zasłabnięcia zaistnienia urazu wypadkowego lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić to do Służb porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy

19. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.

20. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

21. Uczestnik Imprezy bierze w niej udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

23. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

24. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

25. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

26. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją rejestracji wizerunku w formie foto-video do celów promocji i relacji z Imprezy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie z siedzibą: PL XX-lecia 25 26-225 Gowarczów , NIP: 658-199-77-41

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.ckial@onet.pl

 3. Administrator danych osobowych Państwa dane wyłącznie w celu archiwizacji i promocji Imprezy:

  - publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzoną Imprezą;

 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości.

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane

 8. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:iod.ckial@onet.pl

 10. 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.