PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY „MAM PASJĘ” Gowarczów 2024

Utworzono dnia 18.06.2024

Serdecznie zapraszamy na:

PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

MAM PASJĘ”

Gowarczów 2024

 

organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie w ramach Akcji Profilaktycznej Świetlicy Środowiskowej Zabawa bez wspomagaczy w celu przeciwdziałaniu nudzie i apatii, popularyzowaniu i promocji działań artystycznych i sportowych, wzmocnienia poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, działań profilaktycznych kształtujących postawy sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu

 

Uczestnicy przeglądu: dzieci i młodzieży z terenu gminy Gowarczów w wieku 4-20 lat;

Forma przeglądu:

Prezentacje sceniczne (na scenie bądź przed sceną):

- śpiew;

- taniec;

- zaprezentowanie umiejętności recytatorskich;

- pokaz umiejętności gry aktorskiej;

- pokaz sprawności fizycznej, pokaz dyscypliny sportowej;

- prezentacja treści kabaretowych;

- gra na dowolnym instrumencie;

- występy sportowo-akrobatyczne;

- zdolności manualne, plastyczne;

- prezentacje multimedialne;

- inne …

 

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach tematycznych:

INDYWIDUALNE i ZESPOŁOWE (duet, trio, zespól itp.)

muzyczne (śpiew, gra na instrumencie)

teatr (etiudy aktorskie, przemówienie, recytacja, kabaret)

ruchowe (gimnastyka artystyczna, taniec, akrobatyka, dyscyplina sportowa)

plastyka (origami, rzeźba, iluzja, itp.)

 

4. Przegląd odbędzie się 02 sierpnia 2024 r. podczas Dni Miasta i Gminy Gowarczów

5. Wypełnioną i podpisaną Kartę Konkursową zgłaszającą uczestnika wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, należy dostarczyć do siedziby organizatora, ul. Plac XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów, w terminie do 17 lipca 2024r. osobiście lub mailowo na adres: gckibgowarczow@gmail.com (w przypadku braku odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia prosimy o dodatkowy kontakt bezpośredni, mailowy lub telefoniczny: Plac XX-lecia 25 26-225 Gowarczów Tel: 48 672 43 95 Biblioteka: 48 672 46 82 e-mail: gckibgowarczow@gmail.com

6. Chętnych zapraszamy na próby w GCKiB między 22 a 26 lipca w godz. 10:00 - 16:00

 

 

Regulamin

 

PRZEGLĄDU FORM ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

DZIECI I MŁODZIEŻY

MAM PASJĘ”

 

w ramach Akcji Profilaktycznej Świetlicy Środowiskowej

Zabawa bez wspomagaczy

 

Edycja 2024

 

§ 1

Organizator: Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie

 

§ 2

Cele Konkursu:

  • przeciwdziałanie nudzie i apatii;

  • popularyzowanie działań artystycznych i sportowych;

  • promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

  • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły;

  • umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów

  • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;

  • promowanie młodych talentów;

  • działania profilaktyczne kształtujące postawy sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu

 

§ 3

Uczestnicy konkursu:

- konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Gowarczów w wieku 4-20 lat, w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej;

- w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody

podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów

 

§ 4

Forma przeglądu:

Prezentacje sceniczne (na scenie bądź przed sceną):

- śpiew;

- taniec;

- zaprezentowanie umiejętności recytatorskich;

- pokaz umiejętności gry aktorskiej;

- pokaz sprawności fizycznej, pokaz dyscypliny sportowej;

- prezentacja treści kabaretowych;

- gra na dowolnym instrumencie;

- występy sportowo-akrobatyczne;

- zdolności manualne, plastyczne;

- prezentacje multimedialne;

- inne …

§ 5

Postanowienia ogólne:

1. Przegląd skierowany jest do osób, które chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy też talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, pieśń, gra na

instrumencie, taniec, przemówienie, recytacja, kabaret, iluzja, etiuda aktorska, gimnastyka artystyczna i akrobatyczna, origami, rzeźba itp.). preferujemy by występy śpiewane i mówione były zaprezentowane w języku polskim!!!

3. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach tematycznych:

A) INDYWIDUALNE:

muzyczne (śpiew, gra na instrumencie)

teatr (etiudy aktorskie, przemówienie, recytacja, kabaret)

ruchowe (gimnastyka artystyczna, taniec, akrobatyka, dyscyplina sportowa)

plastyka (origami, rzeźba, iluzja, itp.)

B) ZESPOŁOWE

muzyczne (śpiew, gra na instrumencie)

teatr (etiudy aktorskie, przemówienie, recytacja, kabaret)

ruchowe (gimnastyka artystyczna, taniec, akrobatyka, dyscyplina sportowa)

plastyka (origami, rzeźba, iluzja, itp.)

Nie ma podziału wiekowego!!!

4. Przegląd odbędzie się 02 sierpnia 2024 r. podczas Dni Miasta i Gminy Gowarczów

5. Wypełnioną i podpisaną Kartę Konkursową zgłaszającą uczestnika wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, należy dostarczyć do siedziby organizatora, ul. Plac XX-lecia 25, 26-225 Gowarczów, w terminie do 17 lipca 2024r. osobiście lub mailowo na adres: gckibgowarczow@gmail.com (w przypadku braku odpowiedzi o przyjęciu zgłoszenia prosimy o dodatkowy kontakt bezpośredni, mailowy lub telefoniczny: Plac XX-lecia 25 26-225 Gowarczów Tel: 48 672 43 95 Biblioteka: 48 672 46 82 e-mail: gckibgowarczow@gmail.com

6. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu

uczestników konkursu oraz publiczności.

7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

8. W przypadku wystąpień indywidualnych prezentacja nie powinna być dłuższa niż 3 minuty,

w przypadku zespołu nie dłuższa niż 5 minut.

9. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, (opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem) lub na pendrive.

10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców

oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według określonej przez organizatora kolejności

12. Spośród wszystkich zaprezentowanych uczestników wyznaczone przez organizatora jury jury może przyznać nagrody

Każdy z uczestników (bądź zespół) otrzyma dyplom za udział i upominek. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów będzie występ na wybranej przez Organizatora uroczystości gminnej.

 

§ 6

Miejsce i termin przeglądu

Przegląd Form Artystycznych i Sportowych Dzieci i Młodzieży odbędzie się przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II ul. St. Żuka 2 sierpnia 2024 r. o godzinie 15:00 na scenie plenerowej.

 

§ 7

Postanowienia końcowe :

1. Uczestnictwo w Przeglądzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie wysłana opublikowana na stornie (gckibgowarczow.pl) i w mediach społecznościowych Organizatora dwa dni przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

3. Nagrody/upominki w konkursie zapewnia organizator.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

 

 

 

Klauzula informacyjna - ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie 26-225 Gowarczów Pl. XX lecia nr 25   , NIP: 658 199 77 41

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radtke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.gckib@onet.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6, ust. 1, lit. c RODO);

b. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6, ust. 1, lit. e RODO);

c. realizacja zawartych umów (art. 6, ust. 1, lit. b RODO);

d. zgoda osoby (art. 6, ust. 1, lit. a RODO);

4. Celem przetwarzania jest realizacji jego zadań statutowych.

5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres: a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym

kategorię archiwalną; dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym - przez czas wynikający z realizacji tego zadania; c. dla umów - przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń prawnych; d. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania.

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

a. do dostępu do swoich danych;

b. do sprostowania swoich danych;

c. do usunięcia swoich danych;

d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e. do wniesienia sprzeciwu- dla przetwarzania w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;

f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie- dla przetwarzania na podstawie uzyskanej zgody; przy czym jej wycofane nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgodny przed jej cofnięciem;

g. do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podanie danych osobowych przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

.................................................................................. /imię i nazwisko/ ….................................................................................. /adres zamieszkania/

........................................ /tel. kontaktowy/

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) udzielam Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Gowarczowie nieodpłatnie zgodę na rejestrację utrwalającą wizerunek mój/ mojego dziecka* oraz zezwalam na publikację zdjęć, wideogramów lub filmów z przebiegu Przeglądu zawierających wizerunek mój/ dziecka* poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć, wideogramów lub filmów dostępnymi technicznie metodami, wykorzystanie zarejestrowanych fragmentów filmów, wideogramów lub fotografii w celach informacyjnych, promocyjnych lub innym, związanym z działalnością statutową Gminnego Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie, w tym poprzez prezentowanie ich na stronie internetowej GCKiB w Gowarczowie www.gckibgowarczow.pl, UMIG w Gowarczowie gowarczow.pl lub na fanpage GCKiB, UMIG w Gowarczowie na portalu Facebook i Instagram, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji ”Przeglądu Form Artystycznych i Sportowych” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). podpis wykonawcy/ rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

……………………………………………………………………..

/data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ w „GMINNYM PRZEGLĄDZIE TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH”

 

Wyrażam zgodę na występ córki/syna ….............................................. w „Przeglądzie Form Artystycznych i Sportowych” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Gowarczowie

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.

 

 

……………………………………………………………………..

/data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

ZAŁĄCZNIKI