Konkurs czytelniczy- NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK WAKACJI 2024

Utworzono dnia 25.06.2024

NAJATYWNIEJSZY CZYTELNIK WAKACJI

Regulamin konkursu

organizowany przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie zaprasza do udziału w konkursie na Najaktywniejszego Czytelnika Wakacji 2024, który realizowany jest w: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w  Gowarczowie.

Cele konkursu:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do korzystania z usług biblioteki
 • popularyzacja literatury wśród dzieci

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, posiadający własną kartę czytelnika w Bibliotece Publicznej w Gowarczowie. Warunkiem udziału jest zgłoszenie bibliotekarzowi swojego uczestnictwa.

Kryterium oceny:

 1.Liczba wypożyczonych i przeczytanych książek                           

 2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zapytania uczestnika konkursu o treść przeczytanych książek.

 

Terminy:    

 1. Czas trwania konkursu – wakacje 2024                                                                

  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 września 2024r.                                            

  3. Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w GCKiB w Gowarczowie.

 

Nagrody:                                                                                                                         

  Nagrody książkowe przyznawane będą w 3 kategoriach wiekowych:                                    

 - szkoły podstawowe, klasy I-III                                                                                               

  - szkoły podstawowe, klasy IV-VI                                                                                         

- szkoły podstawowe, klasy VII-VIII

Bliższych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biblioteki.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku zgodnie z definicją zwartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 poz. 992 z póź. zm)

                                                            

                                                                        ZAPRASZAMY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest GCKiB  z siedzibą w Gowarczowie, 26-225 Gowarczów; ul.Plac XX-lecia 25; tel.;(+48) 67 24 682 www.gowarczow.naszabiblioteka.com
 2.  kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem :  gckib.gowarczow@gmail.com
 3. dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO;
 4. dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim;
 5. pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane [rzez okres 1 roku od zakończenia konkursu, tj. 9 września 2024 roku;
 7. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu a zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 9. podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.